PRIVATUMO POLITIKA

UAB Tarzanija (toliau – Dzūkijos Dvaras arba mes), rūpinamės Jūsų privatumu ir asmens duomenų apsauga, todėl asmens duomenys tvarkome vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Ši Dzūkijos Dvaro privatumo politika (toliau – Politika) skelbiama siekiant užtikrinti sąžiningą ir skaidrų informavimą apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Todėl, būtinai skirkite laiko šios Politikos peržiūrėjimui, o kilus klausimų, nedvejodami susisiekite su mumis nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, jog pasiliekame teisę ateityje šią Politiką pakeisti. Apie privatumo politikos pasikeitimą būsite papildomai informuojami, tačiau skatiname Jus šią Politiką peržiūrėti periodiškai. SĄVOKOS Asmens duomenys – tai bet kuri informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats / pati ir kuri leidžia Jus identifikuoti. Tai gali būti jūsų vardas, pavardė, kontaktinė informacija, informacija apie Jūsų sudarytas sutartis su Dzūkijos Dvaro partneriais, telefoninių pokalbių įrašai ir pan. Duomenų subjektas (Jūs) – tai fizinis asmuo, kurio asmens duomenis gauna ir toliau naudoja Dzūkijos Dvaras. Duomenų valdytojas (Dzūkijos Dvaras) – UAB „Tarzanija“, juridinio asmens kodas 302340467, adresas: Radžiūnų g. 33, Radžiūnų km, Alytaus rajonas, Lietuvos Respublika, telefono. Nr. +370 647 77506, el. pašto adresas info@dzukijosdvaras.lt Dzūkijos Dvaro partneriai – vestuvinių paslaugų teikėjai, vestuvinių prekių ir kiti tiekėjai bendradarbiaujantys su Dzūkijos Dvaru. Kitos Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose teisės aktuose. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTINĖ INFORMACIJA Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į Dzūkijos Dvaro duomenų apsaugos pareigūną el. paštu info@dzukijosdvaras.lt KOKIAIS TIKSLAIS IR KOKIUS ASMENS DUOMENIS TVARKOME? Dzūkijos Dvaras tvarko tik tuos asmens duomenis, kuriuos tvarkyti yra būtina tvarkyti siekiant šių Dzūkijos Dvaro tikslų:

Tvarkymo tikslas

Teisėto tvarkymo sąlygos

Tvarkomi asmens duomenys

Saugojimo terminai

Paslaugų sutarties sudarymas ir vykdymas (Paslaugų teikimas)

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas, arba siekiant imtis veiksmų duomenų subjekto prašymu prieš sudarant sutartį (Reglamento 6 str. b p.) Tvarkyti asmens duomenis būtina, kad būtų įvykdytos Dzūkijos Dvaro taikomos teisinės prievolės (Reglamento 6 str. c p.)

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas, duomenys apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (pvz., suteiktų paslaugų kaina, atsiskaitomoji sąskaita ir pan.) ir kokybiškam paslaugų suteikimui reikalinga informacija (pvz., šeiminė padėtis, duomenys apie šeimą, duomenys apie jūsų ir (ar) jūsų šeimos interesus, pomėgius ir poreikius). Taip pat duomenys apie jūsų su Dzūkijos Dvaro partneriais ir (ar) trečiaisiais asmenims sudarytus sandorius, susirašinėjimo istoriją ir kt. duomenis susijusius su renginio planavimu, naudojantis socialinių tinklų platformomis.

Jūsų asmens duomenys bus saugomi 10 metų nuo sutarties galiojimo pabaigos datos.

Šiuos Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, Jums kreipiantis į Dzūkijos Dvarą dėl pasiūlymo gavimo / sutarties sudarymo (pvz., atsakinėjant į platformoje esančius klausimus) ir (ar) sudarant sutartį su Dzūkijos Dvaru, ir (ar) naudojantis Dzūkijos Dvaro teikiamomis paslaugomis.

Teikiamų paslaugų kokybės gerinimas

Tvarkyti asmens duomenis būtina siekiant teisėtų Dzūkijos Dvaro arba trečiosios šalies interesų, gerinti teikiamų paslaugų kokybę (Reglamento 6 str. f p.). Sutikdami su slapukais, Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi (Reglamento 6 str. a p.).

Prisijungimo IP adresą, duomenis apie jūsų naudojimąsi Dzūkijos Dvaro paslaugomis ir (ar) Tinklalapiu, ir (ar) socialinių tinklų paskyromis (pvz., užsakytas paslaugas, pasirinktus teikėjus, techniniai platformoje užfiksuoti duomenys apie atliekamus pasirinkimus / pateikiamus atsakymus ir pan.), slapukų surenkami duomenys (Žr. skyrių Dzūkijos Dvaro slapukai).

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki tikslo pasiekimo dienos, tačiau neilgiau nei 3 metus.

Šiuos Jūsų asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs naudojatės Dzūkijos Dvaro paslaugomis ir (ar) Tinklalapiu, ir (ar) socialinių tinklų paskyromis. Surinkti duomenys yra automatiškai susisteminami ir analizuojami naudojantis atitinkamomis techninėmis priemonėmis (Google Analytics, Facebook ir Facebook Messenger).

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu (Reglamento 6 str. a p.).

Jūsų vardas, pavarė, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo dienos, bet neilgiau nei 2 metai.

Jūsų sutikimą ir asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs sutinkate gauti Dzūkijos Dvaro siunčiamą tiesioginę rinkodarą (t. y., pasiūlymus dėl Dzūkijos Dvaro ir (ar) Dzūkijos dvaro partnerių siūlomų prekių ar paslaugų).

Užklausų administravimo tikslu.

Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, Jūsų pateiktos užklausos administravimo tikslu (Reglamento 6 str. a p.).

Jūsų vardas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, kitus asmens duomenis kuriuos Jūs pateikiate mums savo užklausos tekste.

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki užklausos išnagrinėjimo ir 3 mėnesius po.

Jūsų sutikimą ir asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs bet kokia forma pateikiate Dzūkijos Dvaro užklausą (klausimą, prašymą, skundą ir pan.).

Kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimas (kai teikiama nuotoliniu būdu)

Jūs davėte sutikimą, kad Jūsų asmens duomenys (t. y., telefoninio pokalbio garso įrašai ir (ar) informacija apie kitą Jūsų komunikacija su Dzūkijos Dvaru) būtų tvarkomi kokybiškų paslaugų teikimo užtikrinimo tikslu (Reglamento 6 str. a p.).

Jūsų vardas, pavardė, telefono numeris, telefoninio pokalbio garso įrašai, techninė informacija apie garso įrašus (pvz., data, trukmė ir pan.), IP adresą (prisijungimo prie platformos metu).

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo bet neilgiau nei 3 metai, suteikus paslaugą.

Jūsų sutikimą ir asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs telefoninio pokalbio metu išreiškiate sutikimą dėl pokalbio įrašymo (išklausius informaciją ir tęsiant pokalbį) ir (ar) naudojantis:

Dzūkijos Dvaro komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje (Internete) tikslu.

Komunikuodami su Dzūkijos Dvaru socialiniuose tinkluose Jūs išreiškiate savo sutikimą, kad jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi Komunikacijos, tinkamos reprezentacijos ir žinomumo didinimo viešoje erdvėje tikslu (Reglamento 6 str. a p.).

Jūsų vardas, pavardė (pavadinimas); Informacija apie komunikaciją paskyroje („patinka“, „sekti“, „komentuoti“, „dalintis“ ar kt.); Nuotraukas (profilio ir (ar) kuriose pažymėta Dzūkijos Dvaras); Atsiųstas pranešimas; Informacija apie pranešimą (žinutės gavimo laikas, žinutės turinys, žinutės priedai, susirašinėjimo istoriją ar kt.); Informacija apie dalyvavimą Dzūkijos Dvaro organizuojamuose renginiuose ir (ar) žaidimuose (dalyvavimą, nedalyvavimą, susidomėjimą, žaidimo taisyklių įvykdymą ar kt.); Informacija apie Dzūkijos Dvaro įvertinimą (įvertinimo balas, atsiliepimas ar kt.).

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi iki sutikimo atšaukimo (komunikacijos ištrynimo), bet neilgiau nei 10 metų.

Jūsų sutikimą ir asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų, kai Jūs komunikuojate su Dzūkijos Dvaru socialiniuose tinkluose. SU KUO DALINAMĖS JŪSŲ ASMENS DUOMENIMIS? Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti Dzūkijos Dvaro partneriams, į kuriuos Jūs kreipiatės naudodamiesi Dzūkijos Dvaro paslaugomis. Taip pat, Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Dzūkijos Dvaro duomenų tvarkytojams. Dzūkijos Dvaras šioje Politikoje nurodytų asmens duomenų tvarkymui pasitelkia šias duomenų tvarkytojų kategorijas: duomenų centrų, prieglobos, debesijos, svetainės administravimo ir susijusias paslaugas teikiančias įmones, dokumentų archyvavimo paslaugas teikiančias įmones, reklamos, rinkodaros paslaugas teikiančias įmones, programinę įrangą kuriančias, teikiančias, palaikančias ir vystančias įmones, informacinių technologijų infrastruktūros paslaugas teikiančias įmones, ryšio paslaugas teikiančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, naršymo internete ar veiklos internete analizę atliekančias ir paslaugas teikiančias įmones. Taip pat ir kitus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus) reikalingus užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą. Dzūkijos Dvaras užtikrina, kad mūsų samdomi duomenų tvarkytojai laikytųsi Reglamento, įstatymų, šios Politikos bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų, taip pat, mūsų (kaip duomenų valdytojo) sutartimi nustatytų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai. Mūsų partneriai (teikėjai), kuriems Jūs savo iniciatyva pateikiate asmens duomenis, užtikrina Jūsų asmens duomenų apsaugą ir saugumą savarankiškai, kaip atskiri duomenų valdytojai. Jei turite kokių klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo, kurį vykdo Mūsų partneriai (teikėjai), kreipkitės tiesiogiai į mūsų partnerius (teikėjus). Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės (ES/ EEE) teritorijoje. KAIP YRA SAUGOMA JŪSŲ ASMENINĖ INFORMACIJA? Mes naudojame įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdami apsaugoti Jūsų asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo. Mūsų teikėjai yra kruopščiai atrenkami, jiems keliami reikalavimai naudoti tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, galinčias apsaugoti Jūsų konfidencialumą ir užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą. Visgi, informacijos perdavimo, internetu, elektroniniu paštu ar mobiliuoju ryšiu saugumas kartais gali būti neužtikrintas dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Dzūkijos Dvaro. DZŪKIJOS DVARO TIESIOGINĖ RINKODARA Kai Jūs užsiprenumeruojate gauti Dzūkijos Dvaro ir Dzūkijos Dvaro partnerių naujienas ar pasiūlymus, Jūs sutinkate, kad mes galime Jums siųsti informaciją apie Dzūkijos Dvarą, pasiūlymus, kitą rinkodarinę informaciją ir teikti Jums tikslinę reklamą internete, naudojantis Jūsų elektroninio pašto adresu. Mes galime naudoti statistinę analizę, kad matyti, ar Jūs atidarėte ir skaitėte mūsų pranešimus. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami Dzūkijos Dvaro partneriams, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimus sutinkate gauti, naudojantis Dzūkijos Dvaro paslaugomis. Taip pat, minėti asmens duomenys gali būti perduodami Dzūkijos Dvaro įmonių grupės viduje, siekiant įvertinti ir užtikrinti geresnės kokybės paslaugų teikimą. Turėdami klausimų dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo ir naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslu, galite susisiekti su mumis el. Paštu info@dzukijosdvaras.lt. Dar daugiau, Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą gauti Dzūkijos Dvaro ir (ar) Dzūkijos Dvaro partnerių tiesioginę rinkodarą, kiekvieną kartą gavus elektroninį laišką bei tiesiogiai susisiekdami su Dzūkijos Dvaro ar Dzūkijos Dvaro partneriais, kurių tiesioginės rinkodaros pranešimų nebenorite gauti. Dzūkijos Dvaro slapukai Kas yra slapukai, slapukų rūšys ir kaip mes naudojame slapukus? Dzūkijos Dvaras slapukus arba panašias technologijas naudoja tendencijoms analizuoti, svetainei administruoti, vartotojų veiksmams interneto svetainėje sekti ir demografinei informacijai apie visą vartotojų bazę rinkti. Slapukai – tai informacijos dalelės, kurias interneto svetainė siunčia į interneto naršyklę. Naršyklė kaupia šią informaciją Jūsų įrenginyje esančioje duomenų rinkmenoje. Slapukai leidžia lankytojams naršyti svetainėje ir, atitinkamais atvejais, leidžia mums pritaikyti svetainę ir jos turinį prie lankytojo poreikių bei tobulinti vartotojų veiksmų rezultatus. Jei nėra įjungta slapukų funkcija, mes negalime užtikrinti tinkamo interneto svetainės funkcionavimo ir jos veikimo pagal paskirtį. Kokios naudojamų slapukų rūšys? Būtinieji Slapukai - tai Slapukai reikalingi tinkamam Svetainės veikimui. Jie įgalina naudotis tam tikromis Svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie Svetainėje susikurtos Paskyros. Analitiniai / veikimo Slapukai – su šių Slapukų pagalba renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi Svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami bei kita informacija, reikalinga Svetainės funkcionalumo tobulinimui. Funkciniai Slapukai - tai Slapukai naudojami Svetaine pakartotinai besinaudojančio Vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti Svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan. Reklaminiai / Trečiųjų šalių Slapukai – su šių Slapukų pagalba informacija apie naudojimąsi Svetaine pritaikoma Vartotoją dominančios reklamos ar kitos tikslinės informacijos pateikimui. Dzūkijos Dvaro interneto svetainėje slapukai naudojami: Apsaugoti Dzūkijos Dvaro klientus ir užkirsti kelią galimiems sukčiavimo atvejams; Sužinoti, kaip vartotojai pasiekia Dzūkijos Dvaro svetainę, ir analizuoti, kaip jie naudojasi svetaine; Įvertinti Dzūkijos Dvaro reklamos kampanijoms ir iniciatyvoms bei jų sėkmei įvertinti, kas leidžia Dzūkijos Dvaro komandai tobulinti interneto svetainės bei platformos dizainą ir struktūrą. Slapukai, kurie naudojami Dzūkijos Dvaro svetainėje:

Pavadinimas

Renkamų duomenų kategorija

Saugojimo laikotarpis

Facebook.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 180 dienų

Google.com, Google.lt

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Google Analytics

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą. (Analitiniai)

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Linkedin.com, ads.linkedin.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Youtube.com

Įrenginio ir naršyklės informaciją, sesijų skaičių ir trukmę, sesijos metu atliktus veiksmus, sesijos šaltinis, IP adresą

Sesijos slapukų duomenys saugomi iki 540 dienų

Slapukai yra įdiegiami Jūsų įrenginyje Jums apsilankius mūsų interneto svetainėje. Pažymėtina, kad jei išjungiate slapukus savo naršyklėje, kai kurios svetainės funkcijos gali iš dalies arba visiškai neveikti. Teisinis pagrindas naudoti slapukus yra Dzūkijos Dvaras teisėtas interesas užtikrinti interneto svetainės techninį funkcionavimą. Tais atvejais, kai slapukai naudojami siekiant prisiminti Jūsų pasirinktis bei kaupti statistiką, teisinis pagrindas slapukų naudojimui yra Jūsų sutikimas. Sutikimas dėl slapukų naudojimo Prieš Jums pradedant naudotis Dzūkijos Dvaro interneto svetaine, mes turime gauti Jūsų sutikimą naudoti slapukus. Dėl šios priežasties Dzūkijos Dvaras svetainėje atsiveria langas, kuriame Jūs informuojami apie slapukų naudojimą ir Jūsų prašoma sutikti su slapukų naudojimu, paspaudus mygtuką „Sutinku“. Jei nesutinkate, tačiau toliau naršote interneto svetainėje, bus laikoma, kad Jūs visgi sutinkate su slapukų naudojimu. Slapukų valdymas ir ištrynimas Dzūkijos Dvaras nenaudoja slapukų asmeninei informacijai apie vartotojus rinkti, tačiau tam tikra apdorojama informacija visgi gali būti laikoma asmens duomenimis. Jei norite apriboti slapukus arba juos užblokuoti mūsų ar kurioje nors kitoje svetainėje, tai galite atlikti keisdami interneto naršyklės parinktis. Kas turi prieigą prie Jūsų duomenų? Prieigą prie statistinių duomenų apie Dzūkijos Dvaro lankytojus turi Dzūkijos Dvaro darbuotojai, kurie yra atsakingi už šių duomenų analizę ir interneto svetainės tobulinimą. Taip pat, prieigą prie techninių įrašų gali turėti Dzūkijos Dvaro partneriai, kurie teikia Dzūkijos Dvaro interneto svetainės turinio valdymo įrankius arba Dzūkijos Dvaro svetainės talpinimo (angl. hosting) paslaugas bei trečiųjų šalių paslaugų teikėjai „Youtube“, „Google“, „LinkedIn“ ir „Facebook“. Kiek ilgai Dzūkijos Dvaras išsaugo duomenis? Dzūkijos Dvaras naudoja surinktus duomenis analizei iki dvejų metų. Slapukai paprastai galioja trumpai, priklauso nuo slapuko tipo (vieną minutę, valandą, dieną, savaitę, mėnesį, metus), bet kai kuriais atvejais gali galioti ir iki trejų metų. KOKIOS YRA JŪSŲ TEISĖS, SUSIJUSIOS SU JŪSŲ ASMENS DUOMENIS? Jūs turite šias teises: Teisę prašyti, kad mes leistume susipažinti su Jūsų asmens duomenimis; Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis; Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas; Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis; Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą, ir kai asmens duomenys tvarkomi siekiant teisėtų mūsų interesų; Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui; Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (daugiau informacijos - www.ada.lt). KAIP JŪS GALITE ĮGYVENDINTI SAVO TEISES? Mes dedame visas pastangas, kad įgyvendintume Jūsų teises ir atsakytume į Jums iškylančius klausimus dėl šioje Politikoje pateikiamos informacijos. Prašymą dėl aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimo, o taip pat skundus, pranešimus ar prašymus (toliau - Prašymas) Jūs galite pateikti Dzūkijos Dvaro duomenų apsaugos pareigūnui el. paštu info@dzukijosdvaras.lt Atkreipiame dėmesį, kad įgyvendinant savo teises, Jūs privalote tinkamai patvirtinti savo asmens tapatybę. Todėl ketindamas siųsti prašymą Dzūkijos Dvarui, privalote teisės aktų nustatyta tvarka elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti Jus, patvirtinti savo asmens tapatybę. Atsakymą į Jūsų Prašymą mes pateiksime nemokamai, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų Prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą iki 60 (šešiasdešimties) kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos. Tačiau jeigu Jūsų siunčiami prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Dzūkijos Dvaras turi teisę imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdamas į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašote, administracines išlaidas, arba atsisakyti imtis veiksmų pagal prašymą. Jeigu Jūs manote, kad Dzūkijos Dvaras netinkamai tvarko Jūsų asmens duomenis ar netinkamai įgyvendina, ar neįgyvendina Jūsų teises, visų pirmą kreipkitės į Dzūkijos Dvarą ir Dzūkijos Dvaras yra pasirengiąs visus nesklandumus išsiaiškinti kartu su Jumis. Tuo atveju, jeigu Jūsų netenkina Dzūkijos Dvaras atsakymas, tai Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, ada@ada.lt. PRIVATUMO POLITIKOS GALIOJIMAS IR PAKEITIMAI Ši Politika įsigalioja 2019 m. rugpjūčio 1 d. Ji gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus mes pranešime mūsų interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.